นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” (Thailand Research Expo 2018)

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” (Thailand Research Expo 2018)

อ่าน 5,503 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
20 สิงหาคม 2561

        นักศึกษา ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม และอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพฯ ได้รับรางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ระดับเหรียญทองแดง จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ผลงานวิจัยเรื่อง Pregnancy Simulator(เครื่องจำลองการตั้งครรภ์ของมารดา) ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561” (Thailand Research Expo 2018) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 12 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลมีดังนี้

1. นายอาวุธ แจ้งมณี                       นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม และอุปกรณ์การแพทย์
                                                    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. นายพุฒิพัฒน์   แสงทอง              นักศึกษาภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม และอุปกรณ์การแพทย์
                                                    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3. นางสาว ดวงนภา  หงส์น้อย         นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ
4. นางสาวชลธิชา  วรรณเพ็ชร         นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ


ที่ปรึกษา

1. รศ.ดร.สุรพันธ์   ยิ้มมั่น                 อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม และอุปกรณ์การแพทย์
                                                    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
2. ดร.รสจรินทร์  รัตนสุนทร             อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม และอุปกรณ์การแพทย์
                                                    คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
3. ดร.วรัญญา  แสงพิทักษ์               อาจารย์วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ

       

        คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาทุกท่าน ที่ได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยจนได้รับรางวัล

และนำชื่อเสียงมาสู่คณะ