คณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี และที่ปรึกษา

คณบดี

รศ.ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น


ที่ปรึกษาหัวหน้าส่วนงาน

ดร.เฉลิมศักดิ์ สุมิตไพบูลย์


รศ.นฤมล เครือองอาจนุกูล


รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.นนทกร สถิตานนท์

รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา

รศ.ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.โดม โล่ห์เพ็ชร์

รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ

ผศ.ดร.อนุสรา ศรีสรวล

รองคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและบริการวิชาการ

ผศ.ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา

รศ.ดร.นนชณัต ฉัตรภูติ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

11 มกราคม 2560