คณบดีและรองคณบดี

คณบดีและรองคณบดี

อ่าน 56,967 ครั้ง

ผู้ดูแลระบบ
11 มกราคม 2560


รศ.ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น
คณบดี


รศ.นฤมล เครือองอาจนุกูล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร


ผศ.นนทกร สถิตานนท์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


ผศ.ดร.โดม โล่ห์เพ็ชร์
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ


ผศ.ดร.อนุสรา ศรีสรวล
รองคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและบริการวิชาการ


ผศ.ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา