คณบดี รองคณบดี และที่ปรึกษา

คณบดี รองคณบดี และที่ปรึกษา

อ่าน 59,231 ครั้ง

ผู้ดูแลระบบ
11 มกราคม 2560

คณบดีรศ.ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น

ที่ปรึกษาหัวหน้าส่วนงานวิชาการดร.เฉลิมศักดิ์ สุมิตไพบูลย์


รศ.นฤมล เครือองอาจนุกูล

รองคณบดีผศ.นนทกร สถิตานนท์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา


ผศ.ดร.เพียรพูล เกิดวิชัย
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ


ผศ.ดร.โดม โล่ห์เพ็ชร์
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ


ผศ.ดร.อนุสรา ศรีสรวล
รองคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและบริการวิชาการ


ผศ.ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา