ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 (สาขาคณิตศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาฟิสิกส์)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่าย 2 ปีการศึกษา 2560 (สาขาคณิตศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาฟิสิกส์)

อ่าน 1,334 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
23 เมษายน 2561

รายชื่อนักเรียนสาขาคณิตศาสตร์

1.  จิรเมธ อินทรไพโรจน์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี


2.  เมธิณี คลามานนท์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี


3.  ภทรพร พงษ์พานิช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต


4.  อร ทองยิ่ง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


5.  อภิณัฐ มุธะสุวงศ์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต


6.  ปภาพย์ หัตถ์นำทรัพย์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี


รายชื่อนักเรียนสาขาคอมพิวเตอร์

1.  พิพัฒน์ แซ่โง้ว


2.  แสนยากร เสียงเสนาะ


3.  จักรพัตฒ์ พิกุลแย้ม


4.  พิริยะ โอภาสยานนท์


5.  พสวัต แตงอ่อน


6.  ศุภวิชญ์ พัฒนสิน


รายชื่อนักเรียนสาขาฟิสิกส์

1.  กนกชัย    ตลอดกาล    สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี


2.  อิสระ    ชลศึกษ์    สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต


3.  ภูริณัฐ    กระจ่างศรี    จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี


4.  ภาณุพงศ์    หอมไกร    สวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิต


5.  ณัฐนันท์    พุ่มพวง    จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี


6.  ลภัส    สังวรประเสริฐ    จุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธานี