คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เดินทางไปหารือกับ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เดินทางไปหารือกับ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)

อ่าน 486 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
10 สิงหาคม 2560

        คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เดินทางไปยัง  บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน)  เพื่อเข้าหารือการรับนักศึกษาฝึกงานสหกิจศึกษา         

        เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์  ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. และบุคลากรจากภาควิชา เดินทางไปยัง บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร เข้าหารือการทำสัญญาความร่วมมือทางวิชาการ รวมถึงการรับนักศึกษาฝึกงานและปฏิบัติงานสหกิจศึกษา สำหรับ บริษัท เคซีอี ฯ เป็นบริษัทผลิตแผ่นพิมพ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นชิ้นส่วนสำคัญพื้นฐานในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร โทรคมนาคม เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เกือบทุกประเภท การหารือครั้งนี้นับเป็นการรับฟังข้อมูลซึ่งจะเป็นแนวทางให้กับนักศึกษาที่กำลังจะเข้ารับการฝึกงาน และนำไปสู่การต่อยอดความร่วมมือด้านการศึกษา และ ด้านอื่นๆ อันจะเกิดในอนาคตต่อไป