Technische Universität (TU) Chemnitz หารือทางวิชาการและเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

Technische Universität (TU) Chemnitz หารือทางวิชาการและเยี่ยมชมคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

อ่าน 482 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
8 สิงหาคม 2560

            คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้ให้การต้อนรับและประชุมหารือแนวทางปฏิบัติงานร่วมกันกับ Technische Universität (TU) Chemnitz สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พร้อมเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดลองของคณะ

            เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 203 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.  นำโดย ดร. ศิริธัช โรจนพฤษ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายก และ ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้เกียรติเป็นประธานเข้าร่วมฟังการประชุม โดยในที่ประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ Prof. Dr. Eberhard Alles, Chancellor of TU Chemnitz สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารคณะและคณาจารย์ซึ่งเป็นตัวแทนจากภาควิชาให้การต้อนรับ พร้อมทั้งหารือความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย รวมทั้งแนวทางในการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และหลักสูตรร่วมระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. และ TU Chemnitz ภายหลังการประชุมทางคณะได้เชิญ Prof. Dr. Eberhard Alles เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการการบรรจุภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ห้อง Clean Room และเยี่ยมชม ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการทดลองภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม และ ภาควิชาเทคโนโลยีเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม ในครั้งนี้ด้วย