ขอประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ขอประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

อ่าน 1,432 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
25 กรกฎาคม 2560

    บัณฑิตวิทยาลัย มจพ. ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนภายนอกแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

        1.    ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)

        2.    การประชุม HOPE MEETING ครั้งที่ 10 ในสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยา/แพทย์ศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น   

    นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถเข้าไปดูรายละเอียดทุน ได้ที่ http://www.gits.kmutnb.ac.th/scholarship หรือ ติดต่อฝ่ายแผนพัฒนาและวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-2555-2416 หรือ 0-2555-2417