วิสัยทัศน์และอัตลักษณ์

วิสัยทัศน์และอัตลักษณ์

อ่าน 6,611 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
27 มิถุนายน 2560

วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิต สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล


ปรัชญา

"พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"


อัตลักษณ์

"บัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น"