วิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์

วิสัยทัศน์ ปรัชญา อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์

อ่าน 33,807 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
27 มิถุนายน 2560

วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิต สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรม ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล


ปรัชญา

"พัฒนาคน พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"


อัตลักษณ์

"บัณฑิตที่คิดเป็น ทำเป็น"


เอกลักษณ์

"คณะวิทย์ มุ่งผลิตงานวิจัย ประยุกต์ใช้ในสังคม"