ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานประกวดโลโก้ครบรอบ 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานประกวดโลโก้ครบรอบ 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

อ่าน 1,417 ครั้ง

นางสาววิลัยพร ขันแก้ว
26 มิถุนายน 2560

กติกาการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “Logo” เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


1. หลักเกณฑ์ในการประกวด


1.1 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ได้แก่ บุคลากร นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า หรือ บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ

1.2 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน ส่งได้ 1 ผลงาน

1.3 ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องประกอบด้วยข้อความ “30 Anniversary”

1.4 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น ต้องไม่ลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน

1.5 การออกแบบ ไม่จํากัดสี ไม่จำกัดรูปแบบ และตัวอักษร


2. หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด


2.1 ส่งผลงานภาพสี ขนาด A4 พร้อมแนบไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรมและไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล AI (Illustrator 10 / CS3) , PDS, PNG, JPG ความละเอียดไมต่ำกว่า 300 DPI พร้อมระบุ code สีโหมด CMYK บันทึกใส่แผ่น CD จํานวน 1 แผ่น (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้)

2.2 แต่ละแบบต้องมีเอกสารประกอบเป็นคําอธิบายแนวความคิดของสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวด รวมถึง ชื่อ นามสกลุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้สะดวก ของผู้ส่งเข้าประกวด

2.3 ตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่ชนะการประกวด จะได้เป็นตราสัญลักษณ์ (Logo) ของงานครบรอบ 30 ปีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

2.4 ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะมีเพียง 1 ผลงานเท่านั้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และคณะกรรมการตัดสินสามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ผลงานเพื่อประโยชน์ต่อการใช้งานจริง

2.5 ผู้ส่งเข้าประกวดต้องออกแบบเอง ห้ามนําผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด ข้อขัดแย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ


3. หลักเกณฑ์ในการตัดสิน


รูปแบบตราสัญลักษณ์ต้องมีความโดดเด่น สวยงาม จดจําง่าย สามารถนําไปใช้สําหรับประชาสัมพันธ์ และ/หรือพิมพ์บนของที่ระลึกได้ย่างชัดเจน รวมทั้งสื่อความหมายถึงคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ ครบรอบ 30 ปี สามารถศึกษาข้อมูลของคณะได้จากเว็บไซต์ หลักเกณฑ์ในการตัดสินแบ่งออกได้ดังนี้

3.1 การสื่อความหมาย และความคิดสร้างสรรค์

3.2 ความสวยงามและความครบถ้วนขององค์ประกอบ

3.3 ความน่าสนใจและสามารถนำไปใช้จริงในการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ สามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์ของที่ระลึก และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สดุ และจะไมส่่งคืนผลงานให้เจ้าของผลงานไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น


4. รางวัล


ผลงานชนะเลิศ 1 รางวัล จะได้รับเงินสดจํานวน 5,000.- บาท พร้อมเกียรติบัตร


5. วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังนี้


5.1 ส่งผลงานเข้าประกวด้วยตนเอง (ในเวลาราชการ) ได้ที่

งานเลขาผู้บริหาร ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ

5.2 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยส่งผลงานมาที่

นางสาวรมณ ทองศรี

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

(วงเล็บที่มุมซองว่า ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) งานครบรอบ 30 ปี คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.)


6. ระยะเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวด


ส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 จนถึง 31 กรกฎาคม 2560

หากส่งไปรษณีย์ให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสําคัญ 


7. สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่


7.1 งานเลขาผู้บริหาร ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โทร. 02-555-2000 ต่อ 4206

7.2 งานประชาสัมพันธ์ (คุณวิลัยพร ขันแก้ว) ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โทร. 02-555-2000 ต่อ 4228