คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ต้อนรับ บริษัท BYD Company Limited และ HMEVC เพื่ออุตสาหกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่

วันที่ 29 มิถุนายน 2567 ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานให้การต้อนรับผู้บริหาร บริษัท BYD Company Limited และ Henan Mechanical and Electrical Vocational College ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นนชณัต ฉัตรภูติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับพาเยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการ Smart Electronic Learning Center ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์และเข้าร่วมเป็นสักขีพยานพร้อมกับคณะผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการวิจัย การศึกษา และ อุตสาหกรรมยานยนต์ นำไปสู่การถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ร่วมกันต่อไป

29 มิถุนายน 2567

ห้องภาพ