คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication)

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English for Communication) วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ให้เกียรติเป็นวิทยากรโครงการอบรมฯ  วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งกระตุ้นให้บุคลากรพัฒนาระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของตนเอง ทั้งในด้านการอ่าน การเขียน การฟัง การพูด สามารถนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานได้

27 มิถุนายน 2567

ห้องภาพ