สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดโครงการวิทยาศาสตร์ประยุกต์สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2567

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้จัดโครงการวิทยาศาสตร์ประยุกต์สัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2567 ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนทกร สถิตานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นผู้แทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กล่าวเปิดโครงการฯ กิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี และความสมัครสมานสามัคคีระหว่างนักศึกษาใหม่ด้วยกัน และระหว่างนักศึกษาใหม่กับรุ่นพี่ โดยมีพิธีเปิด วันที่ 26 มิถุนายน 2567 ห้อง 223 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

27 มิถุนายน 2567

ห้องภาพ