ปฐมนิเทศ และอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ปฐมนิเทศ และอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนทกร สถิตานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม และคณะผู้บริหาร คณาจารย์จากภาควิชาร่วมให้การต้อนรับ มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาใหม่ได้เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ตลอดจนได้รับทราบข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ข้อปฏิบัติของมหาวิทยาลัยในการเข้ารับการศึกษา รวมถึงองค์ความรู้ ของมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่ให้บริการและดูแลส่งเสริมสวัสดิภาพและสวัสดิการต่าง ๆ ของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดสรรไว้ ในการนี้ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้กำหนดจัดปฐมนิเทศฯ ระหว่างวันที่ 24 - 25 มิถุนายน 2567 ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ. กรุงเทพมหานคร

27 มิถุนายน 2567

ห้องภาพ