คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดการประชุมสมาคมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2567

การจัดการประชุมสมาคมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2567 วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสมาคมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4/2567 โดยการจัดประชุมครั้งนี้ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. เพียรพูล กมลจิตร์ประภา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ซึ่งก่อนถึงวาระการประชุม ทางคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้จัดเสวนาพิเศษในหัวข้อเรื่อง “เซมิคอนดักเตอร์กับความสำคัญของเทคโนโลยีในปัจจุบันและโลกอนาคต” โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ จาก มจพ. คือ  รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาธุรกิจศึกษา และ ดร.เฉลิมศักดิ์ สุมิตไพบูลย์ ที่ปรึกษาหัวหน้าส่วนงาน คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จากนั้นได้เริ่มการประชุม ซึ่งมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และผู้แทนคณบดีทั่วประเทศ พร้อมด้วยผู้ติดตามเข้าร่วมการประชุมจำนวน 62 คน โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. สันติ แม้นศิริ คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นายกสมาคมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในที่ประชุมฯ 


22 มิถุนายน 2567

ห้องภาพ