เคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดการประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42

ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยฯ จัดการประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สมิทธิชัย สียางนอก หัวหน้าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. และ ศาสตราจารย์ ดร. วุฒิชัย พาราสุข นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 ในหัวข้อ “School go Green initiative for enhanced living and SDGs” โดยวัตถุประสงค์ให้หัวหน้าภาควิชาเคมีจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ได้แลกเปลี่ยนนโยบายและข้อคิดเห็นจากการประชุมร่วมกัน เพื่อขับเคลื่อนแผนการพัฒนาบุคลากรวิชาชีพ การผลิตบัณฑิตวิทยาศาสตร์ในสาขาวิชาเคมี และอุตสาหกรรมเคมีไทย นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับประเทศและระดับนานาชาติต่อไป เมื่อเช้าวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม 203 และ 205 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

20 มิถุนายน 2567

ห้องภาพ