การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรมชีวทางการแพทย์ นวัตกรรมการผลิตและระบบการจัดการอัจฉริยะ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างนวัตกรรมชีวทางการแพทย์ นวัตกรรมการผลิตและระบบการจัดการอัจฉริยะ สำหรับนักเรียนโครงการ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก มีนักเรียนเข้าร่วมทำกิจกรรม จำนวน 60 คน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะครู และนักเรียน โดยมี อาจารย์ ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสฎฐวุฒิ ดวงจันทร์ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ ให้รายละเอียดการจัดกิจกรรม Work Shop สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียนในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ รวมถึงการบริหารจัดการอัจฉริยะ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้พร้อมต่อการเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพในอนาคต เช้าวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ณ ห้อง 223 ชั้น 2 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

20 มิถุนายน 2567