คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดโครงการห้องเรียนนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีราวุฒิ ภู่สันติสัมพันธ์ และ อาจารย์ ดร.อานนท์ ขำแก้ว เป็นวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง "มีอะไรอยู่บนนิ้วมือเรา" และ บทปฏิบัติการเรื่อง "การเลี้ยงเซลล์แบคทีเรียจากสิ่งแวดล้อม" โครงการห้องเรียนนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2567 โดยมีนักเรียนโรงเรียนศรีบุณยานนท์เข้ารับการอบรม วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ ห้องปฏิบัติการทดลอง ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

11 มิถุนายน 2567

ห้องภาพ