ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม และ ภาควิชาสถิติประยุกต์ ได้รับตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.สุพาชัย เจษฎาเจิม ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์ ดร.มูรตี สมบูรณ์ ภาควิชาสถิติประยุกต์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาสถิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2567

30 พฤษภาคม 2567

ห้องภาพ