นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ได้รางวัลชมเชย การประกวด CWIE ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีกับ นายพรนที ประกิ่ง นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (CS) ได้รางวัลชมเชย การประกวด CWIE ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ของเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนบน ประเภทที่ 8 นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานด้านนานาชาติดีเด่น (โดยนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ Presentation & PowerPoint) ผลงานเรื่อง Sport Injury Classification using Deep learning อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ธรรศฏภณ สุระศักดิ์ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

30 พฤษภาคม 2567

ห้องภาพ