คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท วีอาร์พี ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล  กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล สิงหะพล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีรา ขันทพันธ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท วีอาร์พี ดีเวลลอปเม้นท์ โฮลดิ้งส์ จำกัด โดยมี นายยุทธพงษ์ พุ่มรินทร์ ประธานกรรมการบริษัท นายยุทธพรรณ พุ่มรินทร์ รองประธานบริหาร และ นายอรรคสิทธิ์ มุระดา ผู้อำนวยการโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการสร้างเทคโนโลยีใหม่ และสามารถนำผลที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่าย อีกทั้งร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพและบ่มเพาะนักศึกษาและบุคลากรให้มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมใหม่ที่สามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ต่อไป ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรพงษ์ พรวงศ์ทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และ อาจารย์ ดร.สุพาชัย เจษฎาเจิม ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ร่วมหารือและเป็นสักขีพยาน วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ห้องประชุม 203 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

27 พฤษภาคม 2567

ห้องภาพ