พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มจพ. โดย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กับ บริษัท TIBD COMPANY LIMITED

รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล  กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล สิงหะพล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิจัยและบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สมิทธิชัย สียางนอก หัวหน้าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ นายณัชพล สมรักษ์ กรรมการและผู้ร่วมก่อตั้ง พร้อมด้วย นายวุฒิพงษ์ ผาณิตเศรษฐกร กรรมการและผู้ร่วมก่อตั้ง และ นางสาวกนกพร พลอยสวัสดิ์  ผู้จัดการพัฒนาธุรกิจ มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการสหกิจศึกษาพัฒนาให้ความรู้แก่บัณฑิต เพื่อแลกเปลี่ยนและพัฒนางานวิจัยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ตอบสนองต่อความต้องการภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ซึ่ง บริษัท TIBD COMPANY LIMITED ดำเนินธุรกิจพัฒนางานวิจัยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในตลาดอุตสาหกรรมสุขภาพและความงาม โดยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการฯ วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 203 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

27 พฤษภาคม 2567

ห้องภาพ