คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ให้การต้อนรับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรา ศรีสรวล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นนชณัต ฉัตรภูติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) เยี่ยมชม Smart Electronic Learning Center  วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

27 พฤษภาคม 2567

ห้องภาพ