คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างวัฒนธรรมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างวัฒนธรรมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตนา สังข์หนุน รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร และ อาจารย์ ดร.วรรณรัก นพเจริญกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารคุณภาพการศึกษา ชี้แจงข้อมูลการบริหารจัดการและแผนพัฒนาภายในคณะ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยายากรการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "ความสำคัญของโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.และ วันที่ 16 - 18 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมโนโวเทล ระยอง สตาร์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง ได้จัดกลุ่มระดมความคิดและนำเสนอแนวทางร่วมกัน ในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์สู่สํานักงานสีเขียว” โดยมีคณาจารย์และบุคลากรภายในคณะเข้าร่วมการสัมมนาฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในเรื่องเกณฑ์สำนักงานสีเขียว เพื่อมุ่งสู่การสร้างวัฒนธรรมสีเขียวในองค์กร เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้มีโอกาสพบปะ ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อขับเคลื่อนคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ไปสู่เป้าหมายบรรลุผลสำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้


27 พฤษภาคม 2567

ห้องภาพ