โครงการ Online Job Matching สัมภาษณ์และรับสมัครงานทางออนไลน์โดยตรงจากบริษัทเอกชนชั้นนําในอุตสาหกรรม

โครงการ Online Job Matching สัมภาษณ์และรับสมัครงานทางออนไลน์โดยตรงจากบริษัทเอกชนชั้นนําในอุตสาหกรรม Printed Circuit Board (PCB) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน) ที่มาตั้งโรงงานในพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงการผลิตกําลังคนสมรรถนะสูงจากภาคอุดมศึกษาไปสู่การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรม และมีกลุ่มเป้าหมายหลักคือนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Online Job Matching การรับสมัครงานทางออนไลน์จากสมาคมแผงวงจรไต้หวัน (Taiwan Printed Circuit Association : TPCA) 

สมัครได้ที่ www.STEMPlus.or.th  ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567

สอบถามผู้ประสานงานให้ข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 0 2109 5432 ต่อ 569

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 2917 6719 

อีเมล attasith@nxpo.or.th

21 พฤษภาคม 2567

เอกสาร