SICC จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้ LC-MS/MS (QTOF) และ DART (Direct Analysis Real Time) ในผลิตภัณฑ์ที่หลายหลาย

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง SICC คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล สิงหะพล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา ถ้ำสิงห์ นิยมไทย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม และ รองศาสตราจารย์ นฤมล เครือองอาจนุกูล ที่ปรึกษาหัวหน้าส่วนงาน/ผู้จัดการด้านคุณภาพ SICC เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้ LC-MS/MS (QTOF) และ DART (Direct Analysis Real Time) ในผลิตภัณฑ์ที่หลายหลาย ภายใต้การดูแล โดยวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ  2 ท่าน คือ  ดร.จรัญ ใจหนักแน่น, Area Application Manager จาก Bruker Daltonics และ  ดร.พชรพล การกล้า, Product and Application Specialist บริษัท World Tech Enterprise Ltd.โดยจัดอบรม ทั้งรูปแบบ online และ onsite  วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

3 พฤษภาคม 2567

ห้องภาพ