คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล" โดย รศ.เรือโท.ดร.ทวีศักดิ์ รูปสิงห์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรรับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล รวมถึงเพื่อให้บุคลากรรับทราบทิศทางในการจัดทำและเพื่อมีกรอบสมรรถนะของบุคลากรที่ชัดเจน ในการนี้ คณาจารย์ และ บุคลากรของคณะเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 216 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

1 พฤษภาคม 2567

ห้องภาพ