ประกาศ ทุนพัฒนาวิชาการประเภทเรียนดี แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง ทุนพัฒนาวิชาการประเภทเรียนดี แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF เที่แนบมาตามประกาศนี้ เพื่อตรวจดูรายชื่อ รายละเอียดการยื่นเอกสารต่างๆ และกำหนดการรายงานตัว

4 เมษายน 2567