ประกาศ การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ประเภทเรียนดี ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นักศึกษาโครงการสมทบพิเศษ ประเภทเรียนดี ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดไฟล์ PDF เพื่อตรวจดูรายชื่อและข้อมูลอื่นๆ ที่แนบมาในประกาศนี้

4 เมษายน 2567