มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต สุขภารังษี  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล  กมลจิตร์ประภา  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  และ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  ทองประสิทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด โดยมี นายธนพล  กองบุญมา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ นายอนุรักษ์  จันทร์ร่มเย็น  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และวิชาชีพชั้นสูงผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ขององค์กรภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ และพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา ฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ในรูปแบบการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศระบบอัจฉริยะ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีองค์ความรู้ใหม่ในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน โดยมีพิธีลงนามฯ วันที่ 29 มีนาคม 2567 ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

1 เมษายน 2567

ห้องภาพ