มจพ. ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัท อินฟินีออน เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 28 มีนาคม 2567 ศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ชั้น 1 อาคารอุทยานเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี ผู้อำนวยการอุทยานเทคโนโลยี มจพ. พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรา ศรีสรวล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและสหกิจศึกษา ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ INFINEON TECHNOLOGIES (THAILAND) LIMITED นำโดย นาย Lim Wei Khoe รองประธานอาวุโสและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ลงนาม พร้อมกับพาคณะผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงาน เข้าชม ศูนย์ Smart Electronics Learning Center คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

29 มีนาคม 2567

ห้องภาพ