คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดพิธีมอบเกียรติบัตร โอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2566 คณิตศาสตร์ เคมี และ ชีววิทยา

รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนผู้ผ่านการอบรม  โครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี และ สาขาวิชาชีววิทยาพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล สิงหะพล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิจัยและบริการวิชาการ/ประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มจพ. กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน ซึ่งจัดให้มีการอบรม ระหว่างวันที่ 4 – 23 มีนาคม 2567 มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ ในการนี้ มีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 92 คน โดยมีพิธีปิดและมอบเกียรติบัตร เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ห้อง 75-1201 อาคารปฏิบัติการเฉพาะทางและห้องเรียนรวม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

26 มีนาคม 2567

ห้องภาพ