บริษัท BYD Company Limited และ FXB CO. LTD. เข้าเยี่ยมชม Semiconductor Technology Center คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

ศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.), รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธ์ ยิ้มมั่น รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาธุรกิจศึกษา และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ บริษัท BYD Company Limited และ  FXB CO., LTD. เข้าเยี่ยมชม Semiconductor Technology Center  ซึ่งประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการการบรรจุภัณฑ์ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (CLEAN ROOM) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (SICC) และ ห้อง Smart Electronics Learning Center โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล สิงหะพล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิจัยและบริการวิชาการ, รองศาสตราจารย์ ดร.นนชณัต ฉัตรภูติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี แนะนำและให้ข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการภายใต้การดำเนินงานของหน่วยงาน วันที่ 21 มีนาคม 2567 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

21 มีนาคม 2567

ห้องภาพ