แสดงความยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2565

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธาน มอบรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2565 โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เข้าร่วมงานและรับรางวัล ดังนี้

กลุ่มที่ 1 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลดีเยี่ยม เรื่อง การตรึงแคดเมียมในดินนาข้าวด้วยถ่านชีวภาพจากชานอ้อย แกลบ และฟางข้าว

โดย นางสาวมาริสา โอฬารรัตน์มณี สาขาวิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม (MENVTM)

อาจารย์ที่ปรึกษา 

- ศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พิสุทธิ์ไพศาล

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงศ์ ตั้งอิทธิพลากร

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร  อาหาร และสิ่งแวดล้อม 

รางวัลดีมาก เรื่อง การจัดสรรเงินทุนอย่างเหมาะสมที่สุดในกองทุนรวมที่มีความสัมพันธ์กันภายใต้อรรถประโยชน์ การสูญเสียแบบเอกซ์โพเนนเชียล

โดย นายนนทวัฒน์ บุญชัก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (MMA)

อาจารย์ที่ปรึกษา 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยลักษณ์ ชวนัสพร

ภาควิชาคณิตศาสตร์

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมศักดิ์ รักวงษ์วาน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลดี เรื่อง โปรแกรมซื้อขายฟอเร็กซ์อัตโนมัติด้วยราคาซื้อขายและระยะขึ้นลงของกราฟ โดยการประยุกต์ใช้ การเรียนรู้แบบเสริมแรง

โดย นายสกุลเพชร บัวพันธ์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (S-MCS)

อาจารย์ที่ปรึกษา 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวัจชัย กมลสันติโรจน์

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

กลุ่มที่ 2 วิศวกรรมศาสตร์และการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม

รางวัลดีมาก เรื่อง การพัฒนากระบวนการในการจัดการความต้องการ ด้วยระเบียบวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบผสมผสาน  เพื่อให้เข้าถึงระดับความสามารถที่ 3 ตามแบบจําลองซีเอ็มเอ็มไอ สําหรับโดเมนการพัฒนาซอฟต์แวร์ บริการสินเชื่อบ้านของธนาคาร

โดย นายปิติพัฒน์ เจิมบุญธนะพงศ์ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (MSE)

อาจารย์ที่ปรึกษา 

- รองศาสตราจารย์ ดร.กฤดาภัทร สีหารี

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลมา ณ โอกาสนี้ด้วย วันที่ 13 มีนาคม 2567 ห้อง cloud 9 ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.

คลิกดูประกาศเพิ่มเติมที่นี่


18 มีนาคม 2567

ห้องภาพ