นักเรียนโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ร่วมชมนิทรรศการและประกวดนำเสนอผลงานวิจัย งาน SCIENCE EXHIBITION DAY 2024

นักเรียนโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ในโครงการห้องเรียนนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมชมนิทรรศการและส่งโปสเตอร์ประกวดนำเสนอผลงานวิจัย จำนวน 11 ผลงาน ในงาน SCIENCE EXHIBITION DAY 2024 โดยรอบการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โปสเตอร์ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล The Best Presentation ได้แก่

1. (กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์)
รหัสผลงาน SCIEX67_SB01 ผลงานวิจัยเรื่อง : การพัฒนาทรายแมวจากผักตบชวาที่สามารถวินิจฉัยเบื้องต้นเกี่ยวกับโรคทางเดินปัสสาวะของแมว

2. (กลุ่มนวัตกรรม)
รหัสผลงาน SCIEX67_SB09  ผลงานวิจัยเรื่อง : การเก็บพลังงานจากแรงสั่นสะเทือนสำหรับระบบเปิด - ปิดไฟกลางคืนอัตโนมัติ

โอกาสนี้  รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ดร.กุสุมา  ยี่ภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล รางวัลทีมละ 1,000 บาท สนับสนุนโดยสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พร้อมกับถ่ายภาพร่วมกับคณะผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงาน และขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดโปสเตอร์ผลงานวิจัยในงานนี้ด้วย เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ.


คลิกดูภาพถ่ายเพิ่มเติมที่นี่


14 มีนาคม 2567

ห้องภาพ