คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดงาน โครงการวิจัยระดับนักศึกษา SCIENCE EXHIBITION DAY 2024

รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานเปิดงาน การประกวดหัวข้อโครงการวิจัยระดับนักศึกษา SCIENCE EXHIBITION DAY 2024 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล สิงหะพล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิจัยและบริการวิชาการ รายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้มีโอกาสพัฒนาให้มีความกล้าแสดงออกและสามารถนำเสนอผลงานได้ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับนักศึกษา ได้ทราบถึงแนวทางในการคิดค้นงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์เพื่อต่อยอดนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นช่องทางให้นักวิจัยได้พบปะกับผู้ประกอบการทางอุตสาหกรรม แลกเปลี่ยนแนวทาง ในการพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและสังคม สำหรับโปสเตอร์ผลงานวิจัยของนักศึกษาได้ส่งเข้าประกวด จำนวน 213 ผลงาน โดยสรุปผลรางวัล The Best Presentation ในแต่ละกลุ่มรางวัล ดังนี้

ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม 1 รางวัล
(กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม)
-          รหัสผลงาน SCIEX67_AFET01 ผลงานเรื่อง : ผลของการเติมสารสกัดตะไคร้ต่อผลิตภัณฑ์เยลลี่กัมมี่
ภาควิชาสถิติประยุกต์ 2 รางวัล
(กลุ่มสาขาวิชาสถิติประยุกต์)
-          รหัสผลงาน SCIEX67_AS07 ผลงานเรื่อง : การเปรียบเทียบวิธีพยากรณ์ร่วมสำหรับปริมาณนำเข้าก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย
(กลุ่มสาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัยและวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ)
-          รหัสผลงาน SCIEX67_ASBDA5 ผลงานเรื่อง : การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเมินความเสี่ยงและเบี้ยประกันภัยสุขภาพแบบกลุ่ม
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 รางวัล
(กลุ่มพันธุศาสตร์และสารสกัดธรรมชาติ)
-          รหัสผลงาน SCIEX67_BT11 ผลงานเรื่อง : ผลระทบของโปรตีนไฮโดรไลเสตแมงกะพรุนเค็มต่อการเกิดโรคติดเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus โดยการลดการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดไบโอฟิล์ม
(กลุ่มชีวมวลและวัสดุชีวภาพ)
-          รหัสผลงาน SCIEX67_BT18  ผลงานเรื่อง : การทำแผนที่ภูมิทัศน์ระดับโมเลกุล: การระบุบริเวณจับสำหรับโดเมนแอนติบอดี KIN-20 ต่อโปรตีนเป้าหมาย JAK-2 JH1 ด้วยเทคนิคเทคโนโลยีคลังฟาจและการวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 4 รางวัล
(กลุ่ม AI & IoT ประเภทที่ 1)
-          รหัสผลงาน SCIEX67_CS102 ผลงานเรื่อง : เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับตรวจจับความถูกต้องของท่าออกกำลังกาย
(กลุ่ม AI & IoT ประเภทที่ 2)
-          รหัสผลงาน SCIEX67_CS201 ผลงานเรื่อง : การพัฒนาระบบสำรวจเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ 3 มิติ แบบแม่นยำสูงด้วยระบบ RTK
(กลุ่ม Information System)
-          รหัสผลงาน SCIEX67_CS315 ผลงานเรื่อง : ระบบบริการซื้อ-ขาย-ซ่อม ST Service
(กลุ่ม Web & Multimedia)
-          รหัสผลงาน SCIEX67_CS414 ผลงานเรื่อง : AR วัดขนาดห้อง
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม 4 รางวัล
(กลุ่มนวัตกรรมสุขภาพและความงาม)
-          รหัสผลงาน SCIEX67_IC109 ผลงานเรื่อง : การผลิตน้ำมันไตรกลีเซอไรด์สายกลาง (MCT Oil) จากน้ำมันมะพร้าว
(กลุ่มวัสดุศาสตร์)
-          รหัสผลงาน SCIEX67_IC305 ผลงานเรื่อง : การพัฒนาเซนเซอร์สีอย่างง่ายจากมันเทศสีม่วงเพื่อบ่งชี้การติดเชื้อแบคทีเรียในแผ่นปิดแผล
(กลุ่มตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีและกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี)
-          รหัสผลงานSCIEX67_IC405 ผลงานเรื่อง : การเปลี่ยนรูปเเก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนที่มีมูลค่าเพิ่มบนตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์
(กลุ่มผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
-          รหัสผลงานSCIEX67_IC208 ผลงานเรื่อง : การลดเสถียรภาพของอิมัลชันในการบำบัดเบื้องต้นของน้ำเสียปนเปื้อนไขมัน
ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ 4 รางวัล
(กลุ่มโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเภทที่ 1)
-          รหัสผลงานSCIEX67_IMIDEP-I16 ผลงานเรื่อง : เครื่องทำความร้อนพาราฟินเพื่อการบำบัดรักษาที่หลากหลาย
(กลุ่มโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเภทที่ 2)
-          รหัสผลงานSCIEX67_IMIDEP-I27 ผลงานเรื่อง : การศึกษาการขจัดผิวเคลือบชนิดชุบสีด้วยไฟฟ้าบนโลหะผสมอลูมิเนียม-สังกะสีโดยใช้เลเซอร์ชนิดพัลส์ระดับนาโนวินาที
(กลุ่มโครงการงานวิจัย ประเภทที่ 1)
-          รหัสผลงานSCIEX67_IMIDEP-R02 ผลงานเรื่อง : การแจกแจงความถี่ของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมบริเวณเครื่องไซโคลทรอนขนาด 30 MeV โดยใช้เทคนิค Gamma-Spectroscopy
(กลุ่มโครงการงานวิจัย ประเภทที่ 2)
-          รหัสผลงานSCIEX67_IMIDEP-R09 ผลงานเรื่อง : การคัดแยกและการจำแนกสายพันธุ์แบคทีเรียและเชื้อราที่แยกได้จากดินที่ปนเปื้อนแคดเมียมเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ 2 รางวัล
(กลุ่มคณิตศาสตร์ประยุกต์)
-          รหัสผลงานSCIEX67_MA04 ผลงานเรื่อง : การศึกษาทฤษฎีเมทริกซ์โดยใช้ทฤษฎีกราฟ
(กลุ่มคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์)
-          รหัสผลงานSCIEX67_MC03 ผลงานเรื่อง : ระบบพยากรณ์ผลผลิตยางพาราภาคใต้ด้วยเทคนิคธุรกิจอัจฉริยะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลมา ณ โอกาสนี้ด้วย โดยมีพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

>>ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<

14 มีนาคม 2567

ห้องภาพ

รหัสผลงาน SCIEX67_AFET01 ผลงานเรื่อง : ผลของการเติมสารสกัดตะไคร้ต่อผลิตภัณฑ์เยลลี่กัมมี่
ภาควิชาสถิติประยุกต์ 2 รางวัล
(กลุ่มสาขาวิชาสถิติประยุกต์)
-          รหัสผลงาน SCIEX67_AS07 ผลงานเรื่อง : การเปรียบเทียบวิธีพยากรณ์ร่วมสำหรับปริมาณนำเข้าก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย
(กลุ่มสาขาวิชาสถิติธุรกิจและการประกันภัยและวิทยาศาสตร์ข้อมูลและการวิเคราะห์เชิงสถิติ)
-          รหัสผลงาน SCIEX67_ASBDA5 ผลงานเรื่อง : การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับประเมินความเสี่ยงและเบี้ยประกันภัยสุขภาพแบบกลุ่ม
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 2 รางวัล
(กลุ่มพันธุศาสตร์และสารสกัดธรรมชาติ)
-          รหัสผลงาน SCIEX67_BT11 ผลงานเรื่อง : ผลระทบของโปรตีนไฮโดรไลเสตแมงกะพรุนเค็มต่อการเกิดโรคติดเชื้อแบคทีเรีย Staphylococcus aureus โดยการลดการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับการเกิดไบโอฟิล์ม
(กลุ่มชีวมวลและวัสดุชีวภาพ)
-          รหัสผลงาน SCIEX67_BT18  ผลงานเรื่อง : การทำแผนที่ภูมิทัศน์ระดับโมเลกุล: การระบุบริเวณจับสำหรับโดเมนแอนติบอดี KIN-20 ต่อโปรตีนเป้าหมาย JAK-2 JH1 ด้วยเทคนิคเทคโนโลยีคลังฟาจและการวิเคราะห์ทางคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ 4 รางวัล
(กลุ่ม AI & IoT ประเภทที่ 1)
-          รหัสผลงาน SCIEX67_CS102 ผลงานเรื่อง : เว็บแอพพลิเคชั่นสำหรับตรวจจับความถูกต้องของท่าออกกำลังกาย
(กลุ่ม AI & IoT ประเภทที่ 2)
-          รหัสผลงาน SCIEX67_CS201 ผลงานเรื่อง : การพัฒนาระบบสำรวจเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ 3 มิติ แบบแม่นยำสูงด้วยระบบ RTK
(กลุ่ม Information System)
-          รหัสผลงาน SCIEX67_CS315 ผลงานเรื่อง : ระบบบริการซื้อ-ขาย-ซ่อม ST Service
(กลุ่ม Web & Multimedia)
-          รหัสผลงาน SCIEX67_CS414 ผลงานเรื่อง : AR วัดขนาดห้อง
ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม 4 รางวัล
(กลุ่มนวัตกรรมสุขภาพและความงาม)
-          รหัสผลงาน SCIEX67_IC109 ผลงานเรื่อง : การผลิตน้ำมันไตรกลีเซอไรด์สายกลาง (MCT Oil) จากน้ำมันมะพร้าว
(กลุ่มวัสดุศาสตร์)
-          รหัสผลงาน SCIEX67_IC305 ผลงานเรื่อง : การพัฒนาเซนเซอร์สีอย่างง่ายจากมันเทศสีม่วงเพื่อบ่งชี้การติดเชื้อแบคทีเรียในแผ่นปิดแผล
(กลุ่มตัวเร่งปฏิกิริยาเคมีและกระบวนการทางวิศวกรรมเคมี)
-          รหัสผลงานSCIEX67_IC405 ผลงานเรื่อง : การเปลี่ยนรูปเเก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเชื้อเพลิงไฮโดรคาร์บอนที่มีมูลค่าเพิ่มบนตัวเร่งปฏิกิริยาโคบอลต์
(กลุ่มผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
-          รหัสผลงานSCIEX67_IC208 ผลงานเรื่อง : การลดเสถียรภาพของอิมัลชันในการบำบัดเบื้องต้นของน้ำเสียปนเปื้อนไขมัน
ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ 4 รางวัล
(กลุ่มโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเภทที่ 1)
-          รหัสผลงานSCIEX67_IMIDEP-I16 ผลงานเรื่อง : เครื่องทำความร้อนพาราฟินเพื่อการบำบัดรักษาที่หลากหลาย
(กลุ่มโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประเภทที่ 2)
-          รหัสผลงานSCIEX67_IMIDEP-I27 ผลงานเรื่อง : การศึกษาการขจัดผิวเคลือบชนิดชุบสีด้วยไฟฟ้าบนโลหะผสมอลูมิเนียม-สังกะสีโดยใช้เลเซอร์ชนิดพัลส์ระดับนาโนวินาที
(กลุ่มโครงการงานวิจัย ประเภทที่ 1)
-          รหัสผลงานSCIEX67_IMIDEP-R02 ผลงานเรื่อง : การแจกแจงความถี่ของนิวไคลด์กัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมบริเวณเครื่องไซโคลทรอนขนาด 30 MeV โดยใช้เทคนิค Gamma-Spectroscopy
(กลุ่มโครงการงานวิจัย ประเภทที่ 2)
-          รหัสผลงานSCIEX67_IMIDEP-R09 ผลงานเรื่อง : การคัดแยกและการจำแนกสายพันธุ์แบคทีเรียและเชื้อราที่แยกได้จากดินที่ปนเปื้อนแคดเมียมเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์
ภาควิชาคณิตศาสตร์ 2 รางวัล
(กลุ่มคณิตศาสตร์ประยุกต์)
-          รหัสผลงานSCIEX67_MA04 ผลงานเรื่อง : การศึกษาทฤษฎีเมทริกซ์โดยใช้ทฤษฎีกราฟ
(กลุ่มคณิตศาสตร์เชิงวิทยาการคอมพิวเตอร์)
-          รหัสผลงานSCIEX67_MC03 ผลงานเรื่อง : ระบบพยากรณ์ผลผลิตยางพาราภาคใต้ด้วยเทคนิคธุรกิจอัจฉริยะ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลมา ณ โอกาสนี้ด้วย โดยมีพิธีมอบรางวัล เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ.

>>ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่<<

[Tag] => [Thumbnail] => [Image] => [UserID] => 3 [DisplayName] => นางสาว วิลัยพร ขันแก้ว [Author] => นางสาว วิลัยพร ขันแก้ว ) [image_array] => Array ( [0] => stdClass Object ( [ContentImageID] => 4651 [ContentID] => 1375 [FileName] => 430680753_355903914113178_7812514459254343711_n.jpg [Gallery] => 1 [OrderID] => 4651 [LanguageID] => 1 [Caption] => [Tag] => ) [1] => stdClass Object ( [ContentImageID] => 4652 [ContentID] => 1375 [FileName] => 431960183_355417340828502_8821300048992136127_n.jpg [Gallery] => 1 [OrderID] => 4652 [LanguageID] => 1 [Caption] => [Tag] => ) [2] => stdClass Object ( [ContentImageID] => 4653 [ContentID] => 1375 [FileName] => 431955568_355902370779999_8716707018208909869_n.jpg [Gallery] => 1 [OrderID] => 4653 [LanguageID] => 1 [Caption] => [Tag] => ) [3] => stdClass Object ( [ContentImageID] => 4654 [ContentID] => 1375 [FileName] => 431917890_355903140779922_164993157758903741_n.jpg [Gallery] => 1 [OrderID] => 4654 [LanguageID] => 1 [Caption] => [Tag] => ) [4] => stdClass Object ( [ContentImageID] => 4655 [ContentID] => 1375 [FileName] => 431963881_355902380779998_144417584745283772_n.jpg [Gallery] => 1 [OrderID] => 4655 [LanguageID] => 1 [Caption] => [Tag] => ) [5] => stdClass Object ( [ContentImageID] => 4656 [ContentID] => 1375 [FileName] => 431904213_355416560828580_4096948074103298252_n.jpg [Gallery] => 1 [OrderID] => 4656 [LanguageID] => 1 [Caption] => [Tag] => ) [6] => stdClass Object ( [ContentImageID] => 4657 [ContentID] => 1375 [FileName] => 431972969_355902187446684_8547483870623418466_n.jpg [Gallery] => 1 [OrderID] => 4657 [LanguageID] => 1 [Caption] => [Tag] => ) [7] => stdClass Object ( [ContentImageID] => 4658 [ContentID] => 1375 [FileName] => 432049003_355416727495230_5882046546315903471_n.jpg [Gallery] => 1 [OrderID] => 4658 [LanguageID] => 1 [Caption] => [Tag] => ) [8] => stdClass Object ( [ContentImageID] => 4659 [ContentID] => 1375 [FileName] => 432032925_355902220780014_922064568994241733_n.jpg [Gallery] => 1 [OrderID] => 4659 [LanguageID] => 1 [Caption] => [Tag] => ) ) [file_array] => Array ( ) )
-->