คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวีรินทร์ วรรัฐสุนทร อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้นำนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ และอุปกรณ์การแพทย์ ชั้นปีที่ 4 และสาขาอุปกรณ์การแพทย์ (เทียบโอน) ชั้นปีที่ 2 เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน ณ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สำนักงานใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก มีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าไปศึกษา และหาประสบการณ์จากสถานประกอบการจริง ได้รับความรู้ที่นอกเหนือจากการเรียนภาคทฤษฎีในชั้นเรียน และมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับสถานประกอบการ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ และ วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567


14 มีนาคม 2567

ห้องภาพ