คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับรางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี ๒๕๖๗

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีกับ ผู้บริหารและคณาจารย์ ทั้ง 5 ท่าน ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับ รางวัลนักวิจัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี ๒๕๖๗  ดังนี้

- รองศาสตราจารย์ ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล  ภาควิชาคณิตศาสตร์

เนื่องในโอกาสได้รับ รางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับดีเด่น)

- ศาสตราจารย์ ดร.ยุพาภรณ์ อารีพงษ์ ภาควิชาสถิติประยุกต์

เนื่องในโอกาสได้รับ รางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับดี)

- รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม

เนื่องในโอกาสได้รับ รางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านนวัตกรรม (ระดับดีเด่น)

- รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร คงเรือง ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

เนื่องในโอกาสได้รับ รางวัลนักวิจัยดีเด่น ด้านนวัตกรรม (ระดับดี)

- รองศาสตราจารย์ ดร.นนชณัต ฉัตรภูติ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

เนื่องในโอกาสได้รับ รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ระดับประกาศเกียรติคุณ)

โดยจะมีพิธีมอบรางวัลฯ ในวันที่ 13 มีนาคม 2567 ตั้งแต่ เวลา 09:30 น. ณ ห้อง cloud 9 ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.


7 มีนาคม 2567

ห้องภาพ