พิธีเปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ. ) เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ค่ายที่ 2 ปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล สิงหะพล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิจัยและบริการวิชาการ/ประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มจพ. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ และมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนต่างๆ เดินทางมาเข้ารับการอบรมและเข้าค่ายพักค้าง ในระหว่าง วันที่ 4 - 23 มีนาคม 2567 ซึ่งประกอบด้วย สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาชีวภาพ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มีโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านทฤษฎีและทักษะด้านปฏิบัติสามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อนได้ และมีความพร้อมที่จะเข้ารับการคัดเลือกไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศ  โดยมีพิธีเปิดโครงการฯ เช้าวันที่ 4 มีนาคม 2567 ห้อง 223 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.


ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

4 มีนาคม 2567

ห้องภาพ