คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่า MIEE ได้รับรางวัล The Best Presentation Award

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรา ศรีสรวล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสฎฐวุฒิ ดวงจันทร์ หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวกันยารักษ์ ใกล้ชิต ศิษย์เก่า สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์ MIEE ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ ไดัรับรางวัล : The Best Presentation Award (session Industrial, Production and Materials)จากการนำเสนอผลงานเรื่อง : Improvement of S-Ratio Measurement Method for Single-In-Line Package Leadframe Roughness ผลงานจากความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กับ บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ผ่านโครงการสหกิจศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรา ศรีสรวล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 1st International Conference on Robotics, Engineering, Science, and Technology ( RESTCON 2024 ) วันที่ 16 - 18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สยาม เบย์ชอร์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

27 กุมภาพันธ์ 2567

ห้องภาพ