คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ต้อนรับ Professor Dr. Akira Taguchi มหาวิทยาลัย Tokyo City ประเทศญี่ปุ่น

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรัตนา สังข์หนุน รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาองค์กร คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาล สิงหะพล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิจัยและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา  ให้การต้อนรับ Professor Dr. Akira Taguchi รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัย Tokyo City ประเทศญี่ปุ่น หารือแนวทางความร่วมมือนักศึกษาแลกเปลี่ยนในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อนำเสนอความคิดเห็นด้านการศึกษา การวิจัย และต่อยอดไปสู่การพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ระหว่างสถาบัน ตามแผนการพัฒนาระดับคณะและมหาวิทยาลัย วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

23 กุมภาพันธ์ 2567

ห้องภาพ