คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. แสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับตำแหน่งวิชาการ รองศาสตราจารย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทิน  แก่นนาคำ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาเคมีอินทรีย์ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง  ผังไพบูลย์ ภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรม และอุปกรณ์การแพทย์ ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "รองศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2566 และ อาจารย์ ดร. ชนิกานต์ ซ่อนกลิ่น ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์" ในสาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566

14 กุมภาพันธ์ 2567

ห้องภาพ