พิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงานและให้โอวาท โครงการเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ปีการศึกษา 2566 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรา ศรีสรวล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและสหกิจศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา และรับทราบข้อมูลและประสบการณ์การปฏิงานในระหว่างออกสหกิจฯ จากวิทยากรภายนอกและศิษย์เก่า ช่วงเช้าวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

12 กุมภาพันธ์ 2567

ห้องภาพ