คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. จัดการสัมมนากิจกรรมนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นนทกร สถิตานนท์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดการสัมมนากิจกรรมนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 มีวัตถุประสงค์ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และนักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา การเบิก-จ่ายงบประมาณตามหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการที่มีนักศึกษาเข้าร่วม ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ พร้อมแนวทางแก้ไข และแผนการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ช่วงเช้าวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ห้อง 1201 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

12 กุมภาพันธ์ 2567

ห้องภาพ