คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ขอแสดงความยินดีกับ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ศิษย์เก่าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม IC รุ่น 17  ในโอกาสได้รับรางวัล บุคคลเกียรติยศ มจพ. ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 สาขาบริหารองค์กรภาครัฐ/การเมือง, นายทรงวุฒิ  ตรีเทพจุลยากูล ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท สรรพสินค้าเวลเนส จำกัด ศิษย์เก่าภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม IC รุ่น 8 ในโอกาสได้รับรางวัล บุคคลเกียรติยศ มจพ. ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 สาขาธุรกิจภาคเอกชน และ รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร  คงเรือง อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. ศิษย์เก่าภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และสิ่งแวดล้อม AFET (AT รุ่น 03) ในโอกาสได้รับรางวัล บุคคลเกียรติยศ มจพ. ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2566 สาขาพัฒนาวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยรางวัลนี้ มอบให้กับศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการประกอบวิชาชีพ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สังคม ประเทศชาติอย่างกว้างขวาง บำเพ็ญประโยชน์ ให้แก่มหาวิทยาลัยและสังคม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือพัฒนาสังคมโดยสม่ำเสมอ จนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมส่วนใหญ่ของประเทศ มีกำหนดรับรางวัล ในงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. “65 ปี มจพ. พลิกโฉม พลิกความคิด สู่ความยั่งยืน” เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จะสถาปนาครบรอบ 65 ปี วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ  มจพ. กรุงเทพฯ


12 กุมภาพันธ์ 2567

ห้องภาพ