บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ บุคลากรของคณะฯ ได้รับรางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2566 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัล ซึ่งในปีนี้ บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.นวลพรรณ ลอว์สัน   ภาควิชาสถิติประยุกต์

รับรางวัล ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2566 กลุ่มข้าราชการ

ภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราวุฒิ  ภู่สันติสัมพันธ์  ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

รับรางวัล ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2566 กลุ่มทั่วไป

3. นางสาววันเพ็ญ  แต่งงาม   ภาควิชาคณิตศาสตร์

รับรางวัล ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2566 กลุ่มสายสนับสนุนวิชาการ

โอกาสนี้ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรทุกท่าน มา ณ ที่นี้ด้วย เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

8 กุมภาพันธ์ 2567

ห้องภาพ