วันสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2567 Science’s CoOp DAY 2024

รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วันสหกิจศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พ.ศ.2567  Science’s CoOp DAY 2024 & Mini Job Fair โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรา ศรีสรวล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและสหกิจศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานการปฏิบัติสหกิจศึกษาเป็นการกระตุ้นและแนะแนวการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาแก่นักศึกษาที่สนใจโครงการ และประชาสัมพันธ์รายละเอียดบริษัทที่เปิดรับนักศึกษาสหกิจ และรับสมัครงาน ในปีนี้ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ได้นำผลงานสหกิจฯ ร่วมจัดแสดงและส่งเข้าประกวด ซึ่งแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มนวัตกรรม และ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมจำนวน 248 ผลงาน โดยสรุปผลการประกวดสหกิจศึกษาในแต่ละกลุ่มที่ได้รับรางวัล มีดังนี้

กลุ่มนวัตกรรม

รางวัลชนะเลิศ รูปแบบบรรยาย

ชื่อโครงการ Bio-Calcium carbonate made from Asia green mussel shell and its applications

นักศึกษา 1. นางสาวปณัฐชนก ศรีเจริญ 2. นางสาวภัทรดา นาคประวิทย์

ภาควิชา เคมีอุตสาหกรรม 

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทวารักษ์ ปานกลาง


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รูปแบบบรรยาย

ชื่อโครงการ IT Hardware inventory by Microsoft Power Apps

นักศึกษา นายอลงกรณ์ ไก่แก้ว 

ภาควิชา สถิติประยุกต์ 

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.มูรตี สมบูรณ์


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รูปแบบบรรยาย

ชื่อโครงการ การแสดงข้อมูลภาพของผลการทดสอบไดร์ฟในเชิงสมรรถภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุณภาพ

นักศึกษา นางสาวกัลยกร ลิ่มศิลา

ภาควิชา สถิติประยุกต์

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.มูรตี สมบูรณ์


รางวัลชมเชย รูปแบบบรรยาย 3 รางวัล

ชื่อโครงการ การพัฒนาอินดิเคเตอร์แบบกระดาษสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพของปูม้าสด

นักศึกษา 1. นางสาวนนทินี ใบเหลือง  2. นางสาวนัชชา ฉันทดารา 3. นางสาวปุณยาพร กรมพะไมย

ภาควิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และ สิ่งแวดล้อม

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.รัฐกรณ์  จำนงค์ผล


ชื่อโครงการ โมเดลเครื่องมือการคัดแยกของเสียในขนมปังแฮมเบอเกอร์

นักศึกษา นางสาวนันท์นรินทร์ เหลือสิน

ภาควิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และ สิ่งแวดล้อม

อาจารย์ที่ปรึกษา 1. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์  2. อาจารย์ ดร.สุริยา ฤธาทิพย์


ชื่อโครงการ การพัฒนาวิธีการตรวจสอบเชื้อแบคทีเรียทางคลินิกด้วยเทคนิคทางโปรตีโอมิกส์สำหรับประยุกต์ใช้งานด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์

นักศึกษา นางสาวกสุมากร เสร็จกิจ

ภาควิชา เทคโนโลยีชีวภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ธีราวุฒิ   ภู่สันติสัมพันธ์  


รางวัลโปสเตอร์ ดีเด่น

ชื่อโครงการ การพัฒนาระบบติดตามข้อมูลผลการใช้งานรถ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์

นักศึกษา นายสิรวิชญ์ พงศ์วิลาวัณย์

ภาควิชา สถิติประยุกต์

อาจารย์ที่ปรึกษา 1. รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร ลีลาศิลปศาสน์


รางวัลโปสเตอร์ ชมเชย 2 รางวัล

ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์มินิคอร์นด๊อกมันฝรั่งแช่แข็ง

นักศึกษา นายฐปนัท มัชฌเศรษฐ์

ภาควิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และ สิ่งแวดล้อม

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.รัฐกรณ์  จำนงค์ผล


ชื่อโครงการ ระบบควบคุมการละลายน้ำแข็งออกซิเจนเหลว

นักศึกษา 1. นางสาวธมลวรรณ อยู่หลาย 2. นางสาวนิศารัตน์ เถาทิพย์ 3. นางสาวสาธิณี คำชุ่ม

ภาควิชา ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ภัทรวีรินทร์ วรรัฐสุนทร


รางวัล Popular Vote

ชื่อโครงการ การตรวจเช็คกระแสไฟฟ้า Current Monitor

นักศึกษา 1. นายธนภรณ์ ขวัญรุ่งวิทยา  2. นายธนพล  อินทนาผล

ภาควิชา ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.ฐิตพันธุ์ จองสถาพร


กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รางวัลชนะเลิศ รูปแบบบรรยาย

ชื่อโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์บราวนี่กรอบจากเศษขนมปังอบกรอบ

นักศึกษา 1. นางสาวนฤภร อุดม  2. นางสาวสิรินทรา จิตร์นิยม

ภาควิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และ สิ่งแวดล้อม

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ ดร.รัฐกรณ์  จำนงค์ผล


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รูปแบบบรรยาย

ชื่อโครงการ ระบบลงทะเบียนเครื่องมือใหม่ออนไลน์

นักศึกษา นางสาวณัฐนิชา นิรันดร์รัตนกิจ

ภาควิชา คณิตศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ สันติพงษ์ ประสาททอง


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รูปแบบบรรยาย

ชื่อโครงการ Vohan 

นักศึกษา นางสาว ณัชชา   วิเศษสุทธิ์

ภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา ประโยชน์


รางวัลชมเชย รูปแบบบรรยาย 3 รางวัล

ชื่อโครงการ การศึกษาคุณสมบัติของสารป้องกันการจับตัวเป็นก้อนจากผงเปลือกข้าว

นักศึกษา 1. นายวสวัตติ์ แสงทรัพย์  2. นางสาวสุภชา อาภาพงศ์ศักดิ์

ภาควิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และ สิ่งแวดล้อม

อาจารย์ที่ปรึกษา 1. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์  2. ศาสตราจารย์ ดร.อาจารย์วิไล รังสาดทอง


ชื่อโครงการ การศึกษาคุณสมบัติและการใช้งานของผงสีแดง ประเภท organic pigment ในหมึกพิมพ์อ๊อฟเซ็ต(A study of red organic pigment properties and applications for offset ink)

นักศึกษา น.ส.ฐิตาพร อาจแก้ว

ภาควิชา เคมีอุตสาหกรรม

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริศาส เอื้อใจ


ชื่อโครงการ การตรวจสอบและควบคุมกระบวนการการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ในโครงการ IGAN เพื่อให้บรรลุความต้องการของลูกค้า

นักศึกษา นางสาว ฐิติรัตน์ ประภาทิพย์รัตน์

ภาควิชา ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์

อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.นนชนัต ฉัตรภูติ


รางวัลโปสเตอร์ ดีเด่น

ชื่อโครงการ Anomaly detection system using models used in the production process

นักศึกษา นางสาวเปรมกมล ขาวสว่าง

ภาควิชา วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลือพล พิพานเมฆาภรณ์


รางวัลโปสเตอร์ ชมเชย 2 รางวัล

ชื่อโครงการ ระบบบริหารจัดการบุคลากรส่วนจัดการเวลาเข้าออกงาน

นักศึกษา นางสาวศุภากร บุญสุวรรณ

ภาควิชา คณิตศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โดม โล่ห์เพ็ชร


ชื่อโครงการ การลดการสูญเสียการเกิดแป้งลอกในการผลิตขนมเปี๊ยะ

นักศึกษา นางสาว สุดารัตน์ แสงวงศ์

ภาควิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และ สิ่งแวดล้อม

อาจารย์ที่ปรึกษา 1. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์  2. ศาสตราจารย์ ดร.อาจารย์วิไล รังสาดทอง


รางวัล Popular Vote

ชื่อโครงการ ข้าวหน้าไก่ย่างซอสน้ำปลา

นักศึกษา 1. นายมนต์ชัย มากโฉม  2. นางสาวกมลชนก อัมระปาล

ภาควิชา เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และ สิ่งแวดล้อม

อาจารย์ที่ปรึกษา 1. อาจารย์ ดร. สุริยา ฤธาทิพย์  2. รองศาสตราจารย์ ดร. เบญจวรรณ ธรรมธนารักษ์


คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทุกท่าน และขอขอบคุณบริษัท สถานประกอบการในการเข้าร่วมการจัดงานในครั้งนี้ ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567


ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่


8 กุมภาพันธ์ 2567