โครงการห้องเรียนนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ณ ห้องปฏิบัติการทดลองภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

บรรยากาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีราวุฒิ  ภู่สันติสัมพันธ์ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ อบรมและให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนศรีบุณยานนท์ ในโครงการห้องเรียนนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ณ ห้องปฏิบัติการทดลองภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. วันที่ 5  กุมภาพันธ์ 2567

8 กุมภาพันธ์ 2567

ห้องภาพ