อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง Body lotion ในโครงการห้องเรียนนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ประยุกต์

รองศาสตราจารย์ นฤมล เครือองอาจนุกูล ที่ปรึกษาหัวหน้าส่วนงาน และ อาจารย์เชิดชัย ละอองทิพรส อาจารย์ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อเรื่อง Body lotion โดยมีนักเรียนโครงการห้องเรียนนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จากโรงเรียนศรีบุณยานนท์ เดินทางเข้าร่วมอบรม วันที่ 31 มกราคม 2567 ณ อาคารเก็บสาร ชั้น 5 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.

5 กุมภาพันธ์ 2567

ห้องภาพ