มจพ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. สุรพันธ์ ยิ้มมั่น รองอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาธุรกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ดิลก ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ ด้านงานวิจัย การเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร และการสร้างนวัตกรรม ด้านนวัตกรรมทางการแพทย์ เครื่องมือและอุปกรณ์และนวัตกรรมด้านอื่น ๆ และการแลกเปลี่ยนการเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งจัดฝึกอบรมจัดสัมมนาระหว่างบุคลากรของทั้งสองฝ่าย ส่งเสริมความสัมพันธ์ในการพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน โดยการดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในแต่ละโครงการ ต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองหน่วยงาน มีกรอบความร่วมมือในการดำเนินการเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญาทิพ พิชิตการค้า คณบดีคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม ดร.รสจรินทร์ รัตนสุนทร รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมดิจิทัลและทรัพยากรสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดารัตน์ หวังคำ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุดารัตน์ สุนทโรภาส อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ มจพ. พร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ณ อาคารคุณากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567


31 มกราคม 2567

ห้องภาพ